quinta, 30 março 2017
Liu husi biban ida ne'e, ami husi Estrutura Senado Geral Estudantil hakarakfo hatene ba maluk Estudante sira hotu iha Universidade Dili katak relasion....
Assembleia aberta ba Graduasaun Universidade Dili, ho laran kontente ami hakarak hato‟o katak iha loron 30 fulan Novembro tinan akademika 2016, Univ....
Universidade de Dili hetan despacho husi Ministerio da Edukasaun ho Nu. 024/GM-ME/XI/2016 fo Autorizasaun mai Universidade de Dili hodi realiza Cerimo....

Parcerias :